DEDICA TEMPS A PENSAR EN LA COMUNICACIÓ DE LA TEVA ENTITAT DEDICA TIEMPO A PENSAR EN LA COMUNICACIÓN DE TU ENTIDAD

Comunicar és una necessitat i un repte per les entitats, on les urgències són moltes i els recursos (gairebé sempre) pocs. Cal comunicar perquè si no compartim el que fem, no existim i no transformem la realitat per la qual treballem.

Per això, hem de conèixer algunes claus bàsiques per comunicar-nos amb els nostres públics habituals i poder accedir-ne a d’altres nous. ( Segueix llegint aquí ).

Quins siguin els nostres canals (on line o off line) i quan llancem els missatges també és molt important. La planificació i estratègia de continguts determinarà quant de lluny podrà arribar l’entitat.

Igualment, no es tracta només de voler viralitzar el missatge, sinó d’avaluar l’impacte de l’esforç i enfocar-se en una estratègia adequada. ( Segueix llegint aquí ).

Aquest treball de planificació es pot realitzar amb el suport d’algunes eines (d’ús i accés fàcil per a entitats petites i mitjanes) que facilitaran el treball diari del departament de comunicació.

Un senzill calendari de publicació de comunicacions i uns consells útils sobre les xarxes socials més utilitzades, seran uns bona aliats per millorar els nostres continguts i missatges del dia a dia sobre la nostra organització. ( Segueix llegint aquí ).

No hem d’oblidar que a mig i llarg termini, necessitem una estratègia de comunicació anual:  certes ocasions anuals requereixen un missatge específic i necessari que el nostre públic espera o que la nostra entitat està obligada a emetre (memòria anual, agraïment socis…) i que no podem improvisar.

Tinguem present els nostres públics i compartim el nostre missatge per seguir existint i transformant! ( Segueix llegint aquí )Comunicar es una necesidad y un reto en las entidades donde las urgencias son muchas y los recursos (casi siempre) pocos. Esta necesidad pasa porque, si no compartimos lo que hacemos, no existimos para nadie y no transformaremos la realidad para la cual trabajamos.

Por ello, debemos conocer algunas claves básicas para comunicarnos con nuestros públicos habituales y poder acceder a otros nuevos. (Seguir leyendo aquí)
Cómo sean nuestros canales (on line u off line) y cuando lancemos los mensajes también es muy importante. La planificación y estrategia de contenidos determinará lo lejos que llegue la entidad.
Igualmente, no se trata solo de querer viralizar el mensaje, sino de evaluar el impacto del esfuerzo y enfocarse en una estrategia adecuada. (Seguir leyendo aquí)
Este trabajo planificación se puede realizar con el apoyo de algunas herramientas (de uso y acceso fácil para entidades pequeñas y medianas) que facilitarán el trabajo diario del departamento de comunicación.
Un sencillo calendario de publicación de comunicaciones y unos consejos útiles sobre las redes sociales más usadas, serán los mejores aliados para mejorar nuestros contenidos y mensajes del día a día sobre nuestra organización. (Seguir leyendo aquí)
Aunque, más a largo plazo, también necesitamos una estrategia de comunicación anual que no debemos olvidar. Ciertas ocasiones anuales requieren un mensaje específico y necesario que nuestro público espera o que nuestra entidad está obligada a emitir (memoria anual, agradecimiento socios…).
¡No defraudemos a nuestros públicos y compartamos nuestro mensaje para seguir existiendo y transformando! (Seguir leyendo aquí)