EXISTIR, COMPARTIR, TRANSFORMAR IIEXISTIR, COMPARTIR, TRANSFORMAR II

Segona part.

Si al nostre primer post de la sèrie EXISTIR, COMPARTIR, TRANSFORMAR exposàvem senzilles estratègies per crear continguts i estar en constant comunicació amb els nostres públics habituals i crear interès amb d’altres de nous, una vegada que ja tenim publicat el missatge, s’ha de pensarcom fer-lo arribar lluny.

Sempre hi haurà ge08-adapta--mitjant que segueixi la nostra organització, s’assabenti del què fem i vulgui saber què passa a l’entitat. Però moltes altres persones, no. A totes aquestes cal buscar-les.

Les maneres per compartir el nostre missatge seran diferents si són publicacions on line o off line. I és important pensar en cadascun dels canals abans de plantejar-se les estratègies adients. En moltes ocasions el contingut base pot ser el mateix però el tractament serà diferent segons el format que anem a utilitzar (newsletter, butlletí en paper, xarxa social…). És important també tenir en compte el fet de vincular tots els canals a l’hora de fer la gran difusió que estem buscant (estratègia multicanal).

Per a les publicacions on line es busca principalment viralizar la informació de manera que arribi a més gent, més lluny i amb el major nombre de participacions en el missatge. Per a això, hi ha algunes senzilles pautes que es poden seguir:

  • Utilitza un calendari de planificació de creació de continguts: per tenir clar que cobrim tots els continguts que volem llançar des de la nostra organització i que els llancem de manera adequada i planificada.
  • Fes servir eines de programació de xarxes socials (tipus Hootsuite): aquestes eines ens ajuden a pujar les publicacions a les nostres xarxes socials amb un horari programat.
  • Facilita la redifusió en xarxes socials: aquestes aplicacions ajuden a la redifusió dels continguts a partir de botons com reenviar o compartir. Les organitzacions han d’aprofitar aquestes opcions per demanar als seus seguidors que comparteixin o reenviïn els seus continguts per arribar més lluny.
  • Inclou les publicacions en bloc amics: els bloc de continguts afins, de seguidors, organitzacions amigues… són un altre mecanisme de difusió de continguts molt interessant.
  • Aprofita les xarxes socials dels teus contactes, seguidors, amics … per arribar més lluny i, mitjançant peticions personalitzades, demanar fer difusió del nostre missatge.

03-no-parlis-de-tuTan important és el temps que li dediquem a l’emissió i difusió del nostre missatge com a l’avaluació d’aquest treball. Per a això hi ha eines (estadístiques de seguiment) adequades a cada canal. Aquesta avaluació ens diu com estem arribant als nostres públics, quan ho fem millor o pitjor, què és el que més agrada o el que menys… En definitiva, ens ajuda a millorar la nostra comunicació i a comunicar millor.

Per a les comunicacions off line, les estratègies de “viralització” són diferents però l’enfocament és el mateix: moure el missatge on es vegi i posar-lo a la vista d’un públic que pugui interessar-li. El cas més típic és l’enviament d’un butlletí per correu postal a socis i col·laboradors. Després, aquest butlletí també podem portar-lo a fires o esdeveniments per buscar altres col·laboracions. Fins i tot, ho podem penjar al web en format digital per a un altre tipus de públic que visita la nostra pàgina. Aquí ja estaríem barrejant formats on line i off line amb el mateix contingut, una cosa molt senzilla de gestionar i pràctic a l’hora d’arribar a més gent.

En resum, del que parlem és de potenciar al màxim les comunicacions de la nostra organització a través de les eines de què disposem (on i off line) per intentar arribar el més lluny possible.

Aquí també deixem algunes idees per escriure continguts que podeu llegir al dossier Com escriure un text que connecti.

En el nostre proper post donarem algunes senzilles claus per enfortir els principals canals amb els que treballem a les nostres organitzacions: les xarxes socials, butlletins, correu postal i electrònic, memòria …

Senzilles claus per seguir creixent i comunicant.Segunda parte

Si en nuestro primer post de la serie EXISTIR, COMPARTIR, TRANSFORMAR exponíamos sencillas estrategias para crear contenidos y estar en constante comunicación con nuestros públicos habituales y crear interés en otros nuevos, una vez que ya tenemos publicado el mensaje hay que pensar qué hacer para que llegue lejos.

08-adapta--mitjaSiempre habrá gente que siga nuestra organización y se entere y quiera saber lo que ocurre y lo que le contamos desde la entidad. Pero muchas otras personas no. A todas estas hay que buscarlas.

Las maneras para compartir nuestro mensaje serán diferentes si son publicaciones on line u off line. Y es importante pensar en cada uno de los canales antes de plantearse las estrategias adecuadas. En muchas ocasiones el contenido base puede ser el mismo pero el tratamiento será diferente según el formato que vayamos a utilizar (newsletter. boletín en papel, red social…). Y es importante también tener en cuenta vincular todos los canales a la hora de hacer la gran difusión que estamos buscando (estrategia multicanal).

Para las publicaciones on line se busca principalmente viralizar la información de manera que llegue a más gente, más lejos y con el mayor número de participaciones en el mensaje. Para ello hay algunas sencillas pautas que se pueden seguir:

  • Usa un calendario de planificación de creación de contenidos: para tener claro que cubrimos todos contenidos que queremos lanzar desde nuestra organización y que los lanzamos de manera adecuada y planificada.
  • Usa herramientas de programación de redes sociales (tipo Hootsuite): estas herramientas nos ayudan a subir las publicaciones a nuestras redes sociales con un horario programado.
  • Facilita la redifusión en redes sociales: estas aplicaciones ayudan a la redifusión de los contenidos a partir de botones como reenviar o compartir. Las organizaciones tienen que aprovechar estas opciones para pedir a sus seguidores que compartan o reenvíen sus contenidos para llegar más lejos.
  • Incluye las publicaciones en blog amigos: los blog de contenidos afines, de seguidores, organizaciones amigas… son otro mecanismo de difusión de contenidos muy interesante.
  • Aprovecha las redes sociales de tus contactos, seguidores, amigos… para llegar más lejos y, mediante peticiones personalizadas, pedir hacer difusión de nuestro mensaje.

03-no-parlis-de-tuTan importante es el tiempo que le dedicamos a la emisión y difusión de nuestro mensaje como a la evaluación de este trabajo. Para ello hay herramientas (estadísticas de seguimiento) adecuadas a cada canal. Esta evaluación nos dice cómo estamos llegando a nuestros públicos, cuando lo hacemos mejor o peor, qué es lo que más gusta o lo que menos… En definitiva, nos ayuda a mejorar nuestra comunicación y a comunicar mejor.

Para las comunicaciones off line, las estrategias de “viralización” son diferentes pero el enfoque es el mismo: mover el mensaje donde se vea y ponerlo a la vista de un público que pueda interesarle. El caso más típico es el envío de un boletín por correo postal a socios y colaboradores. Luego, ese boletín también podemos llevarlo a ferias o eventos para buscar otras colaboraciones. Incluso podemos colgarlo en la web en formato digital para otro tipo de público que visita nuestra página. Aquí ya estaríamos mezclando formatos on line y off line con el mismo contenido, algo muy sencillo de gestionar y práctico a la hora de llegar a más gente.

En resumen, de lo que hablamos es de potenciar al máximo las comunicaciones de nuestra organización a través de las herramientas de que disponemos (on y off line) para intentar llegar lo más lejos posible.

Aquí también dejamos algunas ideas para escribir contenidos que podéis leer en el dossier Cómo escribir un texto que conecte.

En nuestro próximo post daremos algunas sencillas claves para fortalecer los principales canales con los que trabajamos en nuestras organizaciones: las redes sociales, boletines, correo postal y electrónico, memoria…

Sencillas claves para seguir creciendo y comunicando.