Existir, compartir, transformar.Existir, compartir, transformar.

Primera part.

Els reptes de les organitzacions són múltiples: donar resposta a necessitats creixents, en un entorn complex i volàtil, amb pocs recursos i moltes urgències per gestionar. La professionalització del sector fa temps que està en marxa. Afortunadament, les disciplines socials, culturals, mediambientals, comunitàries, … porten temps formant-se i treballant des de la professionalitat dels seus tècnics. Però encara falta recorregut a la professionalització de la direcció i de la gestió. Es realitza planificació estratègica? Què passa amb les finances? I amb la comunicació?agrair

Millorar el món no només passa per fer, sinó també en saber com fer-ho millor i com, en definitiva, transformar allò que s’ha de millorar. Necessitem ser la veu dels qui no en tenen, reivindicar situacions injustes i absurdes, estendre la mà i aconseguir més mans,… Ens cal, entre d’altres temes, comunicar!

Comunicar per existir: si no ens veuen, no existim.

Comunicar per compartir: necessitem més suport, no només econòmic, sinó social, que legitimi la nostra feina, que sumi adeptes, que ens permeti arribar més lluny.

Comunicar per transformar: no per perpetuar. El treball de les entitats té un fi missional més alt: no només pal·liatiu, sinó aspiracional … Quin món volem? Com és possible transformar-lo?

La solució no només passa per comunicar, però segur que sense comunicar, no aconseguirem existir, compartir o transformar!

Comencem una sèrie d’articles que volen ajudar a les organitzacions, independentment de l’àmbit en el qual treballen, a existir, compartir i transformar. No és fàcil però intentarem despertar la reflexió i animar les organitzacions a comunicar.

Davant d’aquesta necessitat, les organitzacions es plantegen qüestions tan difícils com:

 • De quina manera puc estar en contacte amb el públic de la meva entitat?
 • Què puc publicar en les meves xarxes socials o butlletí que interessi als meus socis i col·laboradors?
 • Com puc extreure notícies interessants de la meva organització que després pugui publicar i compartir amb el meu entorn?
 • Com puc moure aquestes publicacions perquè arribin més lluny?
 • Com m’organitzo per fer una difusió correcta dels missatges?

En aquest primer post tractarem de donar algunes senzilles pautes per extreure notícies de l’organització i tenir material per publicar tant a nivell on line com off line.

El més important a tenir en compte en publicar és que estem comunicant amb públics interessats en la nostra organització i, per tant, el que estan buscant és contingut que encaixi amb els seus valors, inquietuds i interessos. La part que ens toca és fer aquest contingut rellevant i atractiu per al lector, espectador … amb un missatge clar i un llenguatge proper.

Per encertar en aquesta tasca, el millor és  conèixer bé el nostre públic i donar-li el contingut que vol. Sempre cal tenir en compte, si es pot, els diferents tipus de segments de públics a què ens dirigim a l’hora de crear contingut i crear missatges diferents per a cada segment (usuaris de l’entitat, col·laboradors, voluntaris …). Només treballant aquest tipus de continguts diferenciats s’aconsegueixen aquests grans objectius: compartir valors i missió i altres objectius com fidelitzar (a la base social), captar fons, augmentar la base de dades…

El problema sorgeix quan ens vam quedar sense idees per publicar o les idees no apareixen …

Us oferim algunes fonts d’inspiració:

nodeixisQuè està passant en l’organització (incloure fotos, entrevistes …):

 • Agenda d’activitats i esdeveniments
 • Activitats ja realitzades
 • Aniversaris

Persones de l’entitat:

 • Accions de voluntaris
 • Testimonis de beneficiaris
 • Entrevistes a socis
 • Històries: com transformem la vida de les persones ateses!

Temes relacionats amb l’entitat:

 • Què està passant en l’entorn
 • Normativa del sector (canvis, recordatoris …)
 • Congressos i esdeveniments importants
 • Avenços mèdics, sectorials, innovacions socials, …

Altres temes que poden interessar

 • Tutorials i guies per a usuaris, voluntaris …
 • Publicacions antigues “reciclades”

Resumint idees, per publicar, el més important és:

 • Pensar en persones a l’hora d’escriure i crear
 • Pensar en la nostra causa
 • Pensar en com difondre bé el missatge

Sobre aquest últim punt us donarem pistes en el proper article…

Recursos relacionats:

Storytelling: tots tenim una història per explicar (castellà)Primera parte.

Los retos de las organizaciones son múltiples: dar respuesta a necesidades crecientes, en un entorno complejo y volátil, con pocos recursos y muchas urgencias para gestionar. La profesionalización del sector hace tiempo que está en marcha. Afortunadamente, las disciplinas sociales, culturales, medioambientales, comunitarias,… llevan tiempo formándose y trabajando desde la profesionalidad de sus técnicos. Pero todavía falta recorrido a la profesionalización de la dirección y de la gestión. ¿Se realiza planificación estratégica? ¿Qué pasa con las finanzas? ¿Y con la comunicación?

agrair

Mejorar el mundo no sólo pasa por hacer, sino también en saber cómo hacerlo mejor y cómo, en definitiva, transformar aquello que debe mejorar. Necesitamos ser la voz de los que no tienen, reivindicar situaciones injustas y absurdas, tender la mano y conseguir más manos,… Necesitamos, entre otros temas, ¡comunicar!

Comunicar para compartir: necesitamos más apoyo, no sólo económico, sino social, que legitime nuestro trabajo, que sume adeptos, que nos permita llegar más lejos.

Comunicar para existir: si no nos ven, no existimos.

Comunicar para transformar: no para perpetuar. El trabajo de las entidades tiene un fin misional más alto: no sólo paliativo, sino aspiracional… ¿Qué mundo queremos? ¿Cómo es posible transformarlo?

La solución no sólo pasa por comunicar, pero seguro que ¡sin comunicar, no conseguiremos existir, compartir o transformar!

Comenzamos una serie de artículos que quieren ayudar a las organizaciones, independientemente del ámbito en el que trabajen, a existir, compartir y transformar. No es fácil pero intentaremos despertar la reflexión y animar a las organizaciones a comunicar.

Ante esta necesidad, las organizaciones se plantean cuestiones tan difíciles como:

 • ¿De qué manera puedo estar en contacto con el público de mi entidad?
 • ¿Qué puedo publicar en mis redes sociales o boletín que interesen a mis socios y colaboradores?
 • ¿Cómo puedo extraer noticias interesantes de mi organización que luego pueda publicar e interesar a mi entorno?
 • ¿Cómo puedo mover esas publicaciones para que lleguen más lejos?
 • ¿Cómo me organizo para hacer una difusión correcta de los mensajes?

En este primer post trataremos de dar algunas sencillas pautas para extraer noticias de la organización y tener material para publicar tanto a nivel on line como off line.

Lo más importante a tener en cuenta al publicar es que estamos comunicando con públicos interesados en nuestra organización y por lo tanto lo que están buscando es contenido que encaje con sus valores, inquietudes e intereses. La parte que nos toca es hacer este contenido relevante y atractivo para el lector, espectador… con un mensaje claro y un lenguaje cercano.

Para acertar en esta tarea, lo mejor es conocer bien a nuestro público y darle el contenido que quiere. Siempre hay que tener en cuenta, si se puede, los diferentes tipos de segmentos de públicos al que nos dirigimos a la hora de crear contenido y crear mensajes diferentes para cada segmento (usuarios de la entidad, colaboradores, voluntarios…). Solamente trabajando este tipo de contenidos diferenciados se consiguen dos metas: la que se ha expuesto inicialmente (comunicar valores y misión) y otras acciones secundarias como fidelizar (a la base social), captar fondos, aumentar la base de datos…

El problema surge cuando nos quedamos sin ideas para publicar o las ideas no aparecen…

Para ello aquí os ofrecemos algunas fuentes de inspiración:

nodeixis

Qué está pasando en la organización (incluir fotos, entrevistas…):

 • Agenda de actividades y eventos
 • Actividades ya realizadas
 • Aniversarios

Personas de la entidad:

 • Acciones de voluntarios
 • Testimonios de beneficiarios
 • Entrevistas a socios
 • Historias: cómo transformamos la vida de las personas atendidas!

Temas relacionados con la entidad:

 • Qué está pasando en el entorno
 • Normativa del sector (cambios, recordatorios…)
 • Congresos y eventos importantes
 • Avances médicos, sectoriales, innovaciones sociales,…

Otros temas que pueden interesar

 • Tutoriales y guías para usuarios, voluntarios…
 • Publicaciones antiguas “recicladas”

Resumiendo ideas, para publicar, lo más importante es:

 • Pensar en personas al escribir/crear
 • Pensar en nuestra causa
 • Pensar en cómo difundir bien el mensaje

Sobre este último punto os daremos pistas en nuestro próximo artículo…

Recursos relacionados:

Storytelling: todos tenemos una historia que contar