Promovent nous camins de relació. Nou post a xarxanet.Promoviendo nuevos caminos de relación. Nuevo post en xarxanet.

La forma de relacionar-se i col·laborar -empreses i les entitats no lucratives- ha anat canviant al llarg del temps. És cert que hi ha qui, encara, utilitza arguments simplistes i justifica les relacions dient que les empreses només volen imatge i les entitats només volen diners. No obstant, tot i que encara trobem qui defensa aquest posicionament, també hi ha altres camins que s’han anat fent i altres formes de relacionar-se que van més enllà del canvi d’imatge per dinersID-100207839

Fruit del curs “Com presentar un projecte motivador a les empreses”, organitzat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, dins el Pla de Formació del Voluntariat a Catalunya, i realitzat per la Fundació Pere Tarrés, hem pogut reflexionar sobre possibles models de relació entre empreses i entitats. 

Algunes de les coses que hem constatat, a partir de l’experiència de les organitzacions ha estat:
 
Sobre les empreses:

No saben com acostar-se a les organitzacions i, fruit del desconeixement, hi ha sovint desencaixos.
No coneixen les causes amb les que treballen les entitats.
No sempre volen imatge.

Sobre les entitats: 

No entenem que les empreses també tenen les seves pròpies preocupacions i nosaltres som una cosa més a les seves ocupades agendes.
Costa saber què demanar, més enllà dels diners.
No sabem que també hem d’oferir alguna cosa a canvi i, a més, no sabem quines n’hem d’oferir.

En general, són dos móns amb objectius, funcionaments, ritmes i llenguatges diferents. No obstant, la relació és possible i treballar amb metodologia i entenent els punts de partida de cadascú, una (mica) més fàcil.

Sí que hem après aspectes rellevants a tenir en compte i que definiran una nova forma d’acostar-se a les empreses. Una forma en què tothom hi guanyi i la relació no es consideri supèrflua i temporal, sinó amb impacte i productiva per a totes les parts. Alguns consells, fruit de les conclusions aportades pels assistents al curs, són: 

 1. Canviar la mentalitat de funcionament. Hem après a relacionar-nos amb les administracions públiques. Ara, l’interlocutor n’és un altre i hem d’aprendre de nou les regles del joc.
 2. Millorar l’estratègia. Entendre si la relació amb el món empresarial és una prioritat o no i incorporar-ho amb els aspectes propis de direcció i gestió.
 3. Planificar. Posar-se objectius assolibles i no improvisar. Treballar els passos necessaris per contactar empreses i fer visites.
 4. Entendre el punt de vista de l’empresa, cal posar-se també en el seu lloc i saber quines són les seves necessitats.
 5. Això també passa per entendre el seu llenguatge i adequar el nostre per tal que, sense perdre la professionalitat, puguem explicar el projecte des d’un punt de vista no tècnic.
 6. Construir relacions. No només filantròpiques, sinó de continuïtat, de benefici mutu, de confiança,… a llarg termini. No es tracta de convèncer per un dia, sinó de fer camí junts.
 7. Ser capaços d’adaptar-se a la circumstàncies de l’empresa. El que pot ser vàlid per un moment donat, pot no ser-ho si l’empresa passa per altres circumstàncies.
 8. Explicar el projecte, no l’entitat. Posar relleu en allò que volem fer, no en qui som.
 9. És tant important el fons com la forma. La manera en què expliquem el projecte, el format, el to i el suport, pot ser tant decisiu com el propi projecte a desenvolupar. El què és tant important com el com.
 10. Utilitzar històries per fer el projecte més proper. I salvar, d’aquesta manera, el desconeixement de la causa.
 11. Definir les contraprestacions. I explicitar què és el que guanyarà l’empresa pel fet de col·laborar amb l’entitat.
 12. No defallir. Si després d’un no ve un altre no, seguir provant-ho. Amb la feina ben feta, arribarà el sí.
 13. Entendre que la relació amb les empreses, en sí mateixa, ja és una forma de sensibilitzar i acostar dos móns.

En el proper Marketplace d’octubre, organitzat per la FCVS, tindrem l’oportunitat de veure si aquests aprenentatges s’han posat en marxa i el model de col·laboració empreses – entitats avança cap a nous camins.

Només des de l’apropament, el coneixement, la confiança mútua i les relacions profitoses per a totes les parts, els projectes entitats i empreses tindran continuïtat en el temps i esdevindran motors reals de canvi.  

Post a xarxanet. Publicat el 04.07.14.Image courtesy of supakitmod / FreeDigitalPhotos.netLa forma de relacionarse y colaborar -empresas y las entidades no lucrativas- ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Es cierto que hay quien, todavía, utiliza argumentos simplistas y justifica las relaciones diciendo que las empresas sólo quieren imagen y las entidades sólo quieren dinero. Sin embargo, aunque todavía hay quien defiende este posicionamiento, también hay otros caminos que se han ido haciendo y otras formas de relacionarse que van más allá del cambio de imagen por dinero.

Fruto del curso “Cómo presentar un proyecto motivador en las empresas“, organizado por la Direcció General de Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, dentro del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, y realizado por la Fundació Pere Tarrés, hemos podido reflexionar sobre posibles modelos de relación entre empresas y entidades.

ID-100207839

Algunas de las cosas que hemos constatado, a partir de la experiencia de las organizaciones ha sido:

Sobre las empresas:

No saben cómo acercarse a las organizaciones y, fruto del desconocimiento, hay a menudo desencajes.

No conocen las causas con las que trabajan las entidades.

No siempre quieren imagen.

Sobre las entidades:

No entendemos que las empresas también tienen sus propias preocupaciones y nosotros somos algo más a sus ocupadas agendas.

Cuesta saber qué pedir, más allá de los dinero.

No sabemos que también debemos ofrecer algo a cambio y, además, no sabemos qué tenemos que ofrecer.

Son dos mundos con objetivos, funcionamientos, ritmos y lenguajes diferentes. No obstante, la relación es posible y trabajar con metodología y entendiendo los puntos de partida de cada uno, una (poco) más fácil. Sí que hemos aprendido aspectos relevantes a tener en cuenta y que definirán una nueva forma de acercarse a las empresas. Una forma en que todo el mundo gane y la relación no se considere superflua y temporal, sino con impacto y productiva para todas las partes.

Algunos consejos, fruto de las conclusiones aportadas por los asistentes al curso, son:

 1. Cambiar la mentalidad de funcionamiento. Hemos aprendido a relacionarnos con las administraciones públicas. Ahora, el interlocutor es otro y debemos aprender de nuevo las reglas del juego.
 2. Mejorar la estrategia. Entender si la relación con el mundo empresarial es una prioridad o no e incorporarlo con los aspectos propios de dirección y gestión.
 3. Planificar. Ponerse objetivos alcanzables y no improvisar. Trabajar los pasos necesarios para contactar empresas y hacer visitas.
 4. Entender el punto de vista de la empresa, hay que ponerse también en su lugar y saber cuáles son sus necesidades.
 5. Esto también pasa por entender su lenguaje y adecuar nuestro para que, sin perder la profesionalidad, podamos explicar el proyecto desde un punto de vista no técnico.
 6. Construir relaciones. No sólo filantrópicas, sino de continuidad, de beneficio mutuo, de confianza, … a largo plazo. No se trata de convencer por un día, sino de hacer camino juntos.
 7. Ser capaces de adaptarse a la circunstancias de la empresa. Lo que puede ser válido para un momento dado, puede no serlo si la empresa pasa por otras circunstancias.
 8. Explicar el proyecto , no la entidad. Poner de relieve en lo que queremos hacer, no en quienes somos.
 9. Es tan importante el fondo como la forma. La forma en que explicamos el proyecto, el formato, el tono y el soporte, puede ser tan decisivo como el propio proyecto a desarrollar.Lo que es tan importante como el cómo.
 10. Utilizar historias para hacer el proyecto más cercano. I salvar, de esta manera, el desconocimiento de la causa.
 11. Definir las contraprestaciones. Y explicitar qué es lo que ganará la empresa por el hecho de colaborar con la entidad.
 12. No defallecer. Si después de un no viene otro no, seguir probando. Con el trabajo bien hecho, llegará el sí.
 13. Entender que la relación con las empresas, en sí misma, ya es una forma de sensibilizar y acercar dos mundos.

En el próximo Marketplace de octubre, organizado por la FCVS , tendremos la oportunidad de ver si estos aprendizajes se han puesto en marcha y el modelo de colaboración empresas – entidades avanza hacia nuevos caminos.

Sólo desde el acercamiento , el conocimiento, la confianza mutua y las relaciones provechosas para todas las partes, los proyectos entidades y empresas tendrán continuidad en el tiempo y serán motores reales de cambio.

Post en xarxanet. Publicado el 04.07.14.Image courtesy of supakitmod / FreeDigitalPhotos.net

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.