[:ca]Nou curs, nou impuls a la comunicació digital[:es]Nuevo curso, nuevo impulso para la comunicación digital[:]

[:ca]Nou curs, nou impuls a la comunicació digital.

Primera part.

Durant Setembre i Octubre us oferirem dos articles que volen ajudar a les organitzacions a optimitzar la seva comunicació, principalment des de las Xarxes Socials.


Els reptes de les organitzacions es compliquen ara més que mai: donar resposta a necessitats creixents, en un entorn complex i digital, amb pocs recursos i moltes urgències per gestionar. Necessitem ser la veu dels qui no en tenen, reivindicar situacions injustes i absurdes, estendre la mà i aconseguir més mans,… Ens cal, entre d’altres temes, comunicar!

 • Comunicar perquè si no ens veuen, no existim.
 • Comunicar perquè necessitem més suport, no només econòmic, sinó social, que legitimi la nostra feina, que sumi adeptes, que ens permeti arribar més lluny.
 • Comunicar per transformar. El treball de les entitats té un fi missional més alt: no només pal·liatiu, sinó aspiracional … Quin món volem? Com és possible transformar-lo?

 

Davant d’aquesta necessitat de comunicar, les organitzacions es plantegen qüestions tan difícils com:

 • De quina manera puc estar en contacte amb el públic de la meva entitat?
 • Què puc publicar en les meves xarxes socials que interessi als meus socis i col·laboradors?
 • Com puc extreure notícies interessants de la meva organització que després pugui publicar i compartir amb el meu entorn?
 • Com puc moure aquestes publicacions perquè arribin més lluny?
 • Com m’organitzo per fer una difusió correcta dels missatges?

 

El més important a tenir en compte en publicar és que estem comunicant amb públics interessats en la nostra organització i, per tant, el que estan buscant és contingut que encaixi amb els seus valors, inquietuds i interessos. La part que ens toca és fer aquest contingut rellevant i atractiu per al lector, espectador … amb un missatge clar i un llenguatge proper.

Per encertar en aquesta tasca, el millor és  conèixer bé el nostre públic i donar-li el contingut que vol. Sempre cal tenir en compte, si es pot, els diferents tipus de segments de públics a què ens dirigim a l’hora de crear contingut i crear missatges diferents per a cada segment (usuaris de l’entitat, col·laboradors, voluntaris …).

El problema sorgeix quan ens vam quedar sense idees per publicar o les idees no apareixen… Us oferim algunes fonts d’inspiració:

Què està passant en l’organització (incloure fotos, entrevistes …):

 • Agenda d’activitats i esdeveniments
 • Activitats ja realitzades
 • Aniversaris

Persones de l’entitat:

 • Accions de voluntaris
 • Testimonis de beneficiaris
 • Entrevistes a socis
 • Històries: com transformem la vida de les persones ateses!

Temes relacionats amb l’entitat:

 • Què està passant en l’entorn
 • Normativa del sector (canvis, recordatoris …)
 • Congressos i esdeveniments importants
 • Avenços mèdics, sectorials, innovacions socials, …

Altres temes que poden interessar

 • Tutorials i guies per a usuaris, voluntaris …
 • Publicacions antigues “reciclades”

Les maneres per compartir el nostre missatge seran diferents si són publicacions online o offline. I és important pensar en cadascun dels canals abans de plantejar-se les estratègies adients. En moltes ocasions el contingut base pot ser el mateix però el tractament serà diferent segons el format que anem a utilitzar (newsletter, butlletí en paper, xarxa social…). És important també tenir en compte el fet de vincular tots els canals a l’hora de fer la gran difusió que estem buscant (estratègia multicanal).

Un dels objectius principals de les publicacions en XXSS és vitalitzar la informació de manera que arribi a més gent, més lluny i amb el major nombre de participacions en el missatge. Però no n’és el únic: és molt important pensar quins objectius ens plantegem abans de crear l’estratègia global de XXSS i començar a organitzar-nos. Alguns d’aquests objectius poden ser: sensibilització, captació de fons, visibilitat…

Altres senzilles pautes que es poden seguir a l’hora de planificar els contingut de les XXSS són:

 • Utilitza un calendari de planificació de creació de continguts: per tenir clar que cobrim tots els continguts que volem llançar des de la nostra organització i que els llancem de manera adequada i planificada.
 • Fes servir eines de programació de xarxes socials(tipus Hootsuite): aquestes eines ens ajuden a pujar les publicacions a les nostres xarxes socials amb un horari programat.
 • Facilitala redifusió en xarxes socials: aquestes aplicacions ajuden a la redifusió dels continguts a partir de botons com reenviar o compartir. Les organitzacions han d’aprofitar aquestes opcions per demanar als seus seguidors que comparteixin o reenviïn els seus continguts per arribar més lluny.
 • Incloules publicacions en bloc amics: els bloc de continguts afins, de seguidors, organitzacions amigues… són un altre mecanisme de difusió de continguts molt interessant.
 • Aprofita les xarxes socialsdels teus contactes, seguidors, amics … per arribar més lluny i, mitjançant peticions personalitzades, demanar fer difusió del nostre missatge.

 

Per a les comunicacions off line, les estratègies de “viralització” són diferents però l’enfocament és el mateix: moure el missatge on es vegi i posar-lo a la vista d’un públic que pugui interessar-li. El cas més típic és l’enviament d’un butlletí per correu postal a socis i col·laboradors. Fins i tot, el podem penjar a la web en format digital per altre tipus de públic que pugui visitar la nostra pàgina i, a més a més, el podem vincular a les nostres XXSS. Aquí ja estaríem barrejant formats online i offline amb el mateix contingut, una cosa molt senzilla de gestionar i pràctic a l’hora d’arribar a més gent.

 

Com podeu veure, es necessita una estratègia de comunicació integrada on/offline on les XXSS juguen un paper molt important.

 En resum, del que parlem és de potenciar al màxim les comunicacions de la nostra organització a través de les eines de què disposem (on i offline) per intentar arribar el més lluny possible.

Per optimitzar aquest feina a les XXSS, us oferim unes senzilles claus que us ajudin arribar més lluny en la difusió dels nostres missatges i millorin el treball de marca i visibilitat diari que és molt important per a l’entitat.

A més, us oferirem un calendari a manera d’exemple perquè pugueu aprendre a planificar els vostres continguts digitals setmanalment de manera que gestioneu més fàcilment la vostra feina a les xarxes socials. Aquest calendari, us ho pugem en format Excel, perquè us ho podeu descarregar, adaptar-lo a les vostres necessitats i fer-ho vostre. Aquest Excel pot completar-se amb les necessitats que tingui l’entitat (#, indicadors …). Aquest calendari, que us presentem com exemple, us ajudarà en dos sentits:

 • D’una banda, mostra una mitjana òptima de les quantitats de publicacions diàriesde les principals xarxes socials que fan servir les entitats del Tercer Sector i que haurien de realitzar-se cada dia de la setmana per considerar cada canal realment actiu.
 • D’altra banda, presenta exemples de publicacions que poden aparèixer en les xarxes socials tocant els diferents temes necessaris que els vostres públics demanden i les organitzacions necessiten llançar per cobrir les seves necessitats.

En tot cas hem de recordar que el més important és experimentar i avaluar amb diferents freqüències i horaris de llançaments de contingut i intentar extreure les nostres pròpies conclusions perquè cada audiència és molt particular i la resposta pot variar notablement en funció de l’entitat i del tipus de contingut publicat.

Continuarem parlant de tot això i de com millorar les estratègies de les publicacions en les XXSS més usades en el post del mes d’Octubre.

Si esteu interessats en saber més sobre Xarxes Socials o necessiteu impulsar-les a la vostra entitat, des de CAUSES us oferim els nostres serveis digitals que podreu consultar aquí.[:es]Nuevo curso, nuevo impulso para la comunicación digital.

Primera parte.

Durante Septiembre y Octubre, os ofreceremos dos artículos para ayudar a las organizaciones a optimizar su comunicación, principalmente desde las Redes Sociales.


Los retos de las organizaciones se complican ahora más que nunca: dar respuesta a necesidades crecientes, en un entorno complejo y digital, con pocos recursos y muchas urgencias para gestionar Necesitamos ser la voz de los que no tienen, reivindicar situaciones injustas y absurdas, tender la mano y conseguir más manos… Necesitamos, entre otros temas, ¡comunicar! 

 • Comunicar porque si no nos ven, no existimos.
 • Comunicar porque necesitamos más apoyo, no sólo económico, sino social, que legitime nuestro trabajo, que nos permita llegar más lejos.
 • Comunicar para transformar. El trabajo de las entidades tiene un fin misional más alto: no sólo paliativo, sino aspiracional… ¿Qué mundo queremos?

 

Ante esta necesidad de comunicar, las organizaciones se plantean cuestiones tan difíciles como:

 • ¿De qué manera puedo estar en contacto con el público de mi entidad?
 • ¿Qué puedo publicar en mis redes sociales que interesen a mis socios y colaboradores?
 • ¿Cómo puedo extraer noticias interesantes de mi organización que luego pueda publicar e interesar a mi entorno?
 • ¿Cómo puedo mover esas publicaciones para que lleguen más lejos?
 • ¿Cómo me organizo para hacer una difusión correcta de los mensajes?

 

Lo más importante para tener en cuenta al publicar es que estamos comunicando con públicos interesados en nuestra organización y por lo tanto lo que están buscando es contenido que encaje con sus valores, inquietudes e intereses. La parte que nos toca es hacer este contenido relevante y atractivo para el lector, espectador… con un mensaje claro y un lenguaje cercano.

Para acertar en esta tarea, lo mejor es conocer bien a nuestro público y darle el contenido que quiere. Siempre hay que tener en cuenta, si se puede, los diferentes tipos de segmentos de públicos al que nos dirigimos a la hora de crear contenido y crear mensajes diferentes para cada segmento (usuarios de la entidad, colaboradores, voluntarios…).

El problema surge cuando nos quedamos sin ideas para publicar o las ideas no aparecen… Para ello aquí os ofrecemos algunas fuentes de inspiración:

Qué está pasando en la organización (incluir fotos, entrevistas…):

 • Agenda de actividades y eventos
 • Actividades ya realizadas
 • Aniversarios

Personas de la entidad:

 • Acciones de voluntarios
 • Testimonios de beneficiarios
 • Entrevistas a socios
 • Historias: ¡cómo transformamos la vida de las personas atendidas!

Temas relacionados con la entidad:

 • Qué está pasando en el entorno
 • Normativa del sector (cambios, recordatorios…)
 • Congresos y eventos importantes
 • Avances médicos, sectoriales, innovaciones sociales…

Otros temas que pueden interesar:

 • Tutoriales y guías para usuarios, voluntarios…
 • Publicaciones antiguas “recicladas”

Las maneras para compartir nuestro mensaje serán diferentes si son publicaciones online u offline. Y es importante pensar en cada uno de los canales antes de plantearse las estrategias adecuadas. En muchas ocasiones el contenido base puede ser el mismo pero el tratamiento será diferente según el formato que vayamos a utilizar (newsletter. boletín en papel, red social…). Y es importante también tener en cuenta vincular todos los canales a la hora de hacer la gran difusión que estamos buscando (estrategia multicanal).

Uno de los objetivos principales de las publicaciones en RRSS es viralizar la información de manera que llegue a más gente, más lejos y con el mayor número de participaciones en el mensaje. Pero no es el único: es muy importante pensar qué objetivos nos planteamos antes de crear la estrategia global de RRSS y comenzar a organizarnos. Algunos de estos objetivos pueden ser: sensibilización, información, captación de fondos, visibilidad…

Otras sencillas pautas que se pueden seguir a la hora de planificar los contenidos de RRSS son:

 • Usa un calendario de planificación de creación de contenidos: para tener claro que cubrimos todos contenidos que queremos lanzar y que los lanzamos de manera adecuada y planificada.
 • Usa herramientas de programación de redes sociales (tipo Hootsuite): estas herramientas nos ayudan a subir las publicaciones a nuestras redes sociales con un horario programado.
 • Facilita la redifusión en redes sociales: nos ayudan a la redifusión de los contenidos a partir de botones como reenviar o compartir e invita a tus seguidores a compartir.
 • Incluye las publicaciones en blog amigos: los blogs de contenidos afines, de seguidores, organizaciones amigas…
 • Aprovecha las redes sociales de tus contactos, seguidores, amigos… para llegar más lejos y, mediante peticiones personalizadas, pedir hacer difusión de nuestro mensaje.

 

Para las comunicaciones offline, las estrategias de “viralización” son diferentes pero el enfoque es el mismo: mover el mensaje donde se vea y ponerlo a la vista de un público que pueda interesarle. El caso más típico es el envío de un boletín por correo postal a socios y colaboradores. Luego, podemos colgarlo en la web en formato digital para otro tipo de público que visita nuestra página y vincularlo a nuestras RRSS. Aquí ya estaríamos mezclando formatos online y offline con el mismo contenido, algo muy sencillo de gestionar y práctico a la hora de llegar a más gente.

 

Como veis, se necesita una estrategia de comunicación integrada on/offline donde las RRSS juegan un papel muy importante.

En resumen, de lo que hablamos es de potenciar al máximo las comunicaciones de nuestra organización a través de las herramientas de que disponemos (on y offline) para intentar llegar lo más lejos posible.

Para optimizar este trabajo en RRSS, os ofrecemos unas sencillas estrategias que os ayuden llegar más lejos en la difusión de nuestros mensajes y mejoren el trabajo de marca y visibilidad diario que es muy importante para la entidad.

Además, os adjuntamos un calendario de contenidos, a modo de ejemplo, para planificar vuestras publicaciones digitales semanalmente de manera que gestionéis más fácilmente vuestro trabajo en las redes sociales. Este calendario, os lo subimos en formato Excel, para que os lo podéis descargar, adaptarlo a vuestras necesidades y hacerlo vuestro. En este link encontraréis el archivo en catalán y castellano. Este Excel puede completarse con las necesidades que tenga la entidad (#, indicadores…). Este calendario, que os presentamos como ejemplo, os ayudará en dos sentidos:

 • Por un lado, muestra una media óptima de las cantidades de publicaciones diarias de las principales redes sociales que usan las entidades del Tercer Sector y que deberían realizarse cada día de la semana para considerar cada canal realmente activo.
 • Por otro lado, presenta ejemplos de publicaciones que pueden aparecer en vuestras redes sociales tocando los diferentes temas necesarios que vuestros públicos demandan y las organizaciones necesitan lanzar para cubrir sus necesidades.

En todo caso debemos recordar que lo más importante es experimentar y evaluar con diferentes frecuencias y horarios de lanzamientos de contenido e intentar extraer nuestras propias conclusiones porque cada audiencia es muy particular y la respuesta puede variar notablemente en función de la entidad y del tipo de contenido publicado.

Seguiremos hablando de RRSS y de cómo mejorar las estrategias de las publicaciones en las más usadas en el post del mes de Octubre.

Si estáis interesados en saber más sobre Redes Sociales o necesitáis impulsarlas en vuestra entidad, desde CAUSES os ofrecemos nuestros servicios digitales que podréis consultar aquí.[:]